Новини

Облекчение за бизнеса използващ касови апарати – отпадат книгите за финансови отчети на фискалните устройства

Промени при книгите за дневните финансови отчети На Интернет страницата на НАП е направен обзор на важни промени, въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които […]

Джобс – микрофинансираща институция финансира стартиращи компании

Кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME Крайни кредитополучатели – стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти. *За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит. Цел на кредитите – придобиване на дълготрайни активи Размер […]

Стартира десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

Петък (на 05.07.2019г.) в сградата на Общ. Варна информационен ден по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2019 https://www.sme.government.bg/…

ПУБЛИКУВАНЕ ГФО НА СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИЗЪМ

СНЦ СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ  ТУРИЗЪМ ПУБЛИКУВА СВОЯ  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 година gbo sindikat 2018 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.011 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ В МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО – БЕЛОСЛАВ – АКСАКОВО“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011  „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“, мярка […]

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Предоставяне на услуги за семейства с деца (вкл. […]

Ти и Lidl за по-добър живот

Краен срок: 30 юни 2019 г.  По програмата могат да кандидатстват неправителствени организации в обществена полза (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел) с проекти в 4 тематични области: >> Образование – В областта образование инициативата цели да повиши образователното равнище на учениците, да намали броя на преждевременно напускащите училище, да повиши […]

Конкурс за подкрепа на феминистки проекти

Краен срок: 9 юни 2019 г., 23:59 часа  Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 50 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е 5 000 лева, а срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 9 юни 2019 г. Допустими за финансиране са […]

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски […]

DiscoverEU – 3-и кръг за кандидатстване

Краен срок: 16 май 2019 г., 12:00 ч. (централноевропейско лятно часово време)  Навършил си 18 години и си гражданин на Европейския съюз? Опознай Европа с безплатни билети за влак! За да отговаряш на условията за участие, трябва да си роден/а между 2 юли 2000 г. (включително) и 1 юли 2001 г. г (включително), да си гражданин/ка […]

Следваща страница »