Новини

На 23.09.2020 г ФТА КОНСУЛТ стартира проект BG16RFOP002-2.073-15323 “ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″

    На 23.09.2020 г ФТА КОНСУЛТ стартира проект BG16RFOP002-2.073-15323  “ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″ Главна  цел на проекта  : Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване […]

Международен семинар „Иновации в развитието на селскостопанските капацитети”, Израел 2019 г.

В периода 17-22 ноември 2019 г. в Израел ще се проведе международен семинар на тема „Иновации в изграждането на селскостопански капацитет: насърчаване на развитието на селското стопанство”, организиран от Израелската агенция за международно сътрудничество за развитие. Събитието е насочено към декани и директори на селскостопански академични институции, земеделски научноизследователски и развойни организации и селскостопански колежи. Основните теми на […]

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.002 „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ”

26.08.2019 г. На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, ал. 5, т.2 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни […]

Облекчение за бизнеса използващ касови апарати – отпадат книгите за финансови отчети на фискалните устройства

Промени при книгите за дневните финансови отчети На Интернет страницата на НАП е направен обзор на важни промени, въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които […]

Джобс – микрофинансираща институция финансира стартиращи компании

Кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME Крайни кредитополучатели – стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти. *За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит. Цел на кредитите – придобиване на дълготрайни активи Размер […]

Стартира десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

Петък (на 05.07.2019г.) в сградата на Общ. Варна информационен ден по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2019 https://www.sme.government.bg/…

ПУБЛИКУВАНЕ ГФО НА СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИЗЪМ

СНЦ СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ  ТУРИЗЪМ ПУБЛИКУВА СВОЯ  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 година gbo sindikat 2018 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.011 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ В МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО – БЕЛОСЛАВ – АКСАКОВО“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011  „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“, мярка […]

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Предоставяне на услуги за семейства с деца (вкл. […]

Ти и Lidl за по-добър живот

Краен срок: 30 юни 2019 г.  По програмата могат да кандидатстват неправителствени организации в обществена полза (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел) с проекти в 4 тематични области: >> Образование – В областта образование инициативата цели да повиши образователното равнище на учениците, да намали броя на преждевременно напускащите училище, да повиши […]

Следваща страница »