За нас

ФТА Консулт” ЕООД  е създадена през 2009 година, като компания, специализирана в консултиране на собственици и мениджъри в областта на ефективно управление на  ресурсите,  организация за управленска отчетност и вътрешен одит.  Целта на консултациите е изработване на ефективна система на контрол, защита ресурсите на собственика  и съкращаване на разходите  и включва:

  1. Преглед   на ефективността от контрола върху финансовата и друга оперативна информация, представяна на мениджмънта.
  2. Преглед на  ефективността на процедурите,  създадени  от мениджмънта  за защита на активите и ресурсите  на компанията и предотвратяване  на измами и нередности.
  3. Преглед на ефективността на процедурите,  създадени с цел да осигурят съответствие със законовите норми, които са важни за бизнеса на компанията.
  4. Преглед на  ефективността на процедурите, създадени с цел да осигурят прилагането на  политиките, зададени от акционерите и плановете, приети от мениджмънта.
  5. Проучване и оценка на ключовите бизнес рискове и преглед на процедурите за идентифициране и управление на рисковете.

ФТА Консулт  ЕООД   посредничи и участва в   преговори с банки и инвеститори, в изготвяне на бизнес планове и защитата им пред банките, както и в текущо следене изпълнението на проектите.

Фирмата има добър опит в подготовката за участия в процедури по ЗОП, изготвяне на банкови гаранции и застраховки на проектите.

„ФТА Консулт” ЕООД разширява своя предмет на дейност и предлага цялостно обслужване на финансовата дейност на малкия и среден бизнес чрез поемане изпълнението на функцията на Финансов Директор почасово.

Стратегията на компанията, е развитие на мрежа от квалифицирани Финансови Директори, с опит в различни индустрии, които да бъдат на разположение  на нашите клиенти, така че вместо вашият Финансов отдел да се направлява от силата на един специалист, ние ще предложим  решение, което ви дава възможност да ползвате опита на десетки.

Собственик на компанията е Христина Василева – професионалист с 18 годишен опит в корпоративните финанси,  Четиринадесет години от професионалния си опит е придобила в „Параходство БМФ”, седем и половина  от които като Финансов Директор. Натрупала е и две годишен опит в управление на ЕPC контракти – област енергетика.

Христина Василева е инициатор и автор на промените в ЗКПО относно тонажното облагане на корабособствениците в България,  участвала е в разработването на промените в редица законови и подзаконови  нормативни актове. Взела е участие  в работната група представляваща България в Международната Организация по Труда за разработването на  консолидираната морска трудова конвенция.