Бюджетиране

За да бъде успешна всяка организация, има необходимост от планиране, както и от  преценка как да противодейства на потенциалните рискове и да използва възможностите, които изникват пред нея.

Обикновено процеса на планиране е формализиран чрез изготвяне на годишни бюджети и мониторинг на изпълнението на  одобрения бюджет. Но този формализиран процес на изготвяне на годишни бюджети и отчети за тяхното изпълнение често не може отговори на бързо променящите се условия на средата, в която компанията работи.

Ние ще Ви помогнем да подобрите процеса на планиране, използвайки съвременни техники за бюджетиране и прогнозиране, с които ще промените Вашият мениджърски стил от командване и контрол към делегиране и адаптиране, повишавайки конкурентноспособността на Вашата компания.