Препоръки за подобряване на действията на малките и средни предприятия /МСП/ за развитие на нови продукти

Малките и средни предприятия се насърчават да направят самооценка на силните и слабите страни в начина, по който те стимулират хората си за иновации, как те персонализират и обновяват процесите за подкрепа на  хората си да правят иновации и оценка дали те използват най-съвременните инструменти и методи. подходящ за нуждите на техните екипи от различни специалисти   за развитие на нови продукти.

Резултатите от самооценката могат да бъдат групирани в осем действия.  Рамката Thota определя следните осем действия:

Действие 1: Разработване, обучение и ангажиране на ръководството в процеса на разработване на нови продукти.

Действие 2: Оформяне  на най-добрите проектни екипи.

Действие 3: Използване на  стратегия за стимулиране на иновациите.

Действие 4: Персонализиране  иновационния процес във вашето предприятие и го използването му систематично.

Действие 5: Използване метода  управление на портфейла като инструмент за осъществяване  на нова продуктова  стратегия.

Действие 6: Научете кога  какви инструменти   за пазарни проучвания да използвате  .

Действие 7: Научете кога какви  инструментите да използвате    за инженеринг, дизайн и научно-развойна дейност.

Действие 8: Научете кога какви  инструментите да използвате    за мотивация  на екипа за иновации.

 

Източник :

Д-р Хамса Тота, Блог на Международната мрежа за МСП