На 23.09.2020 г ФТА КОНСУЛТ стартира проект BG16RFOP002-2.073-15323 “ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″

 

 

На 23.09.2020 г ФТА КОНСУЛТ стартира проект BG16RFOP002-2.073-15323  “ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″

Главна  цел на проекта  : Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 

Обща  стойност на проекта : 4 000  лева

Европейско Финансиране       3 400 лева

Национално финансиране        600   лева

Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

публикация

Начало  23.09.2020                                                               Край      23 12..2020