Новини

Отворена покана за финансиране на проекти на TELUS International

Краен срок: 27 май 2019 г.  Отворена е втората покана 2019 за финансиране на проекти към читалища, училищни настоятелства, фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел от страна на Обществения борд на TELUS International в България. Те могат да бъдат насочени по приоритетите: образование, здравеопазване и опазване на околната среда. Максималната стойност, с която […]

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на […]

Номинации за Youth Empowerment Policy Award

Краен срок: 26 април 2019 г.  Наградата ще подкрепи доказали се политики, които ефективно насърчават и разширяват местните, националните и международните решения за овластяване на младежта. За: Представители на международни организации, академични среди, неправителствени организации, парламенти, правителствени агенции и други. Наградите за бъдещи политики 2019 ще бъдат връчени по време на 141-то Общо събрание на IPU […]

Събития от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Краен срок: 24 април 2019 г. (включително)  В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности: – Обучение при пристигане: 13 май – 17 май 2019 г., в гр. София – […]

СТАРТИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“

На 15 април се дава началото на онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи и […]

Актуализирано Приложение 3.7 по ПМС 160

Във връзка с промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародвани в ДВ, бр. 86 от 2018 г. и считано от 01.03.2019 г. са в сила нови изисквания по отношение на основанията за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Предвид факта, че текстът на чл. 8, ал. 3, т. 2 […]

Конкурс за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство

Краен срок: 30 април 2019 г. вкл.  Финансирането се предоставя за участие във фестивали с международно и национално значение. Общата сума за финансиране на проекти е 170 000 лева. За повече информация вижте тук

Конкурс за финансиране на проекти на на музеи

Краен срок: 26 април 2019 г.  >> Тема 1 „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ Допустимият максимален размер на исканото финансиране от Министерство на културата по темата е до 10% от общия размер на обявеното финансиране по съответната тема (20 000 лв.) и не може […]

Покана за набиране на проектни предложения по програма „LIFE“ 2019

Краен срок: 8/17/19 юни 2019 г., 5 септември 2019 г.  Европейската комисията обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. Програма LIFE е Европейска програма за околна среда и действия в областта на климата с действие за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Програмата е структурирана […]

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната […]

« Предишна страница Следваща страница »