Фонд на фондовете избра посредник за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв., като средствата ще се предоставят под формата на микрокредити.

Въз основа на извършената оценка Първа инвестиционна банка АД е класирана на първо място по всички обособени позиции. Към публичното финансиране, предоставено от Фонд на фондовете, банката е поела ангажимент да осигури допълнителни 8 492 000 лв., частен ресурс. Средствата от ФнФ се предоставят при нулева лихва, като по този начин крайните получатели ще заплащат средно претеглена лихва по заема, която е значително по-благоприятна от пазарната за сходни продукти.

Целта на инструмента е да подпомогне предприемачеството (в т.ч. и социалното) чрез кредитиране, включително на лица от определени уязвими групи, като безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания.

Чрез финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ ще се финансират дейности, свързани с придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Размерът на микрокредитите е до 48 895 лв. и могат да са със срок на погасяване до 10 години. Предстои подписване на договор с избрания финансов посредник – Първа инвестиционна банка АД.

Това е втория финансов инструмент по ОПРЧР, който Фонд на фондовете пуска на пазара. В резултат на подписаните договори по първата процедура, публичните средства в размер на 3.4 млн. лв. са достъпни за стартиращи и социални предприятия от декември 2017 г. Към момента вече са финансирани 82 проекта.

Източник: www.fmfib.bg