Стратегическо планиране

Нуждаете се  от повече яснота за бъдещето на Вашата компания? Искате да сте сигурни, че дългосрочното планиране ще Ви изведе пред конкуренцията? Как да планирате инвестициите? Как да обезпечите финансово фирмата си?

Нуждаете се от стратегическо планиране.

Ние ще направим за Вас вътрешнофирмен анализ и анализ на условията на пазара; ще отчетем предимствата и слабостите на конкуренцията, ще вземем предвид социално-политическите, правните и икономически условия, ще вземем под внимание всички фактори, които са предимство или заплаха за Вашата компания; ще разработим прогнози; ще дефинираме мисията Ви; ще определим целите;  ще изберем стратегии; ще разработим стратегически планове и програми.

Ние предлагаме на нашите клиенти оценка на стратегическите опции за бизнес развитие, стратегически маркетинг, бизнес моделиране, реорганизация и преструктуриране, анализ и дизайн на бизнес процеса. Не Ви е много ясно? С две думи – ще Ви изготвим програма за действие, определяща начина за достигане на дългосрочните цели.