УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.002 „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ”

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, ал. 5, т.2 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. удължава срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност”.

Крайният срок за подаване на документи по процедурата е до 17:00 ч. на 26.09.2019 г.

Заповед на Ръководителя на УО на ПМДР за удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност”.

 

Източник: https://www.eufunds.bg/bg/news-eip