Ти и Lidl за по-добър живот

Краен срок: 30 юни 2019 г. 
По програмата могат да кандидатстват неправителствени организации в обществена полза (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел) с проекти в 4 тематични области:
>> Образование – В областта образование инициативата цели да повиши образователното равнище на учениците, да намали броя на преждевременно напускащите училище, да повиши функционалната грамотност на учениците и да създаде възможности за учене през целия живот чрез инвестиции в учениците, учителите и родителите;
>> Култура и историческо наследство – Инициативата подкрепя и стимулира културни събития или значими за жителите на отделно населено място културни дейности, опазването и социализацията на културно-историческото наследство от местно значение, създаването на условия за развитие на творческите индустрии, както и стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;
>> Активен начин на живот – Инициативата подкрепя дейности, които развиват и стимулират практикуването на масов спорт в свободното време, като превенция на различни болести или зависимости, подобряване психичното и физическо здраве на децата и младежите;
>> Околна среда – Инициативата инвестира в дейности, насочени срещу замърсяването на въздуха, водата и почвата, както и намаляването на високите нива на шум и запазването на биологичното разнообразие в населените места и извън тях.
Одобрените проекти ще получат финансиране до 10 000 лв., като те трябва да бъдат реализирани в период от една година.
В периода 13 май – 10 юни 2019 г. Лидл България ще дарява по 3 стотинки на всеки касов бон за подкрепа на обществено значими проекти.

За повече информация вижте тук