МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (вкл. деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и др.) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда;
  2. Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства;
  3. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
  4. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
  5. Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg  и http://mig-avren-beloslav.com

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Източник: www.esf.bg