Джобс – микрофинансираща институция финансира стартиращи компании

Кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Крайни кредитополучатели – стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Цел на кредитите – придобиване на дълготрайни активи

Размер на кредита – от 1 500 Евро до 25 000 Евро

Срок за погасяване – от 12 до 84 месеца

Гратисен период – до 12 месеца

Минимално собствено участие – 10%, но по решение на компетентният орган може да не се изисква